Home>>Contact Us

Contact Us

Zhongshan Ophthalmic Center in Ouzhuang 

TEL: 86-20-87330000 

  

Zhujiang New Town Hospital of Zhongshan Ophthalmic CenterIn Building 

  

Dongguan Guangming Ophthalmic Hospital of Zhongshan Ophthalmic Center 

TEL: 86-769-22216961 

  

Hainan Ophthalmic Hospital of Zhongshan Ophthalmic Center  

TEL: 86-898-68628502